Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ที่ 12-2561 ...

Mol-Thailand

ขับเคลื่อนงาน ผ่านบัณฑิตแรงงาน ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์ (PIPO) สงขลา ...

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

ความรู้เกี่ยวกับพรัะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ...

Mol-Thailand

ข่าว… สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ...

การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ๑ ปีการศึกษา รุ่นที่ ๓๓ ...

TOP