Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9 ต.ค. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 4 ต.ค. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งจนท. วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 30 ก.ย. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจังหวัดสงขลา 30 ก.ย 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานจังหวัดสงขลา 30 ก.ย. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 ก.ย. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงานจังหวัดสงขลา 5 ก.ย. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ (ตู้) 5 ก.ย. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 ส.ค. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานประสานการให้บริการด้านแรงงาน 20 ส.ค. 62

10 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส 4 งบดำเนินงาน 7 ส.ค. 62

10 ตุลาคม 2562
TOP