Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ

11 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวสดุสนงเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ

9 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ

9 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

9 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสนงเพื่อใช้ในโครงการประเมินผลโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

2 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

2 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนงเพื่อใช้ในงานโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายฯ

2 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาสาธิตการกอบอาชีพหลักสูตรการทำขนมสาคูไส้ไก่ โครงการแรงงานเครื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม

21 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน

19 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

19 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ การทำขนมปุ้ยฝ้าย โครงการเครื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม

19 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานที่วิเคราะห์และประมวลเบื้องต้น

31 มีนาคม 2566
TOP