Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและหลักสูตรการทำขนมบัวหิมะ

17 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามกลุ่มสาขาอาชีพเป้าหมาย

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจ พัฒนาพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1 อำเภอจะนะ

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2 อำเภอนาทวี

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษวุฒิบัตร) เพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนนอกระบบ อำเภอจะนะและอำเภอนาทวี

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ อำเภอจะนะและอำเภอนาทวี

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรการทำผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID19

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรการทำแก้วถังปังเย็น ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID19

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 4002

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

15 พฤษภาคม 2563
TOP