Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ ...

รจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ...

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

ประชุมวางแผนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

รจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS สงขลา ...

เสวนายามเช้า จังหวัดสงขลา ...

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ...

ขับเคลื่อนงาน บูรณาการทุกภาคส่วน ...

สร้างความรู้ สู่อาชีพเสริม ...

การดำเนินกิจกรรม 5 ส ...

TOP