Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2559) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) ...

TOP