Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

📣อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 จังหวัดสงขลา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาท (จากเดิม 325 บาท) มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้เป็นต้นไป

pll_content_description

📣อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565
จังหวัดสงขลา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาท (จากเดิม 325 บาท)
มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้เป็นต้นไป
TOP