Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนา “การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

pll_content_description

TOP