Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

TOP