Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นาง  วริญญา หมาดเหล่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ ร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดในการรับข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายสำหรับผู้เดินทางกลับเอง และการจัดส่งผลการดำเนินงานในการเยี่ยมแรงงานไทยเพื่อจัดทำเป็นสถิติสำหรับผู้บริหาร

TOP