Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมตรวจบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยชุดเฉพาะกิจแปรรูปสัตว์น้ำ

pll_content_description

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสุจินดา  บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้  นางสาวฐาปนี  พระธาตุ ตำแหน่ง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมตรวจบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยชุดเฉพาะกิจแปรรูปสัตว์น้ำ  มีผลปฏิบัตงานดังนี้

(1) บริษัท แป๊ะแชสงขลา จำกัด เจ้าของกิจการชื่อ   นายมานะ  ศรีพิทักษ์ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์  ตั้งอยู่ เลขที่  111 หมู่ 9  ถนนกาญจนวณิชย์อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา แรงงานจำนวนรวม  70  คน  สัญชาติไทย จำนวน  67 คน ชาย จำนวน  50 คน  หญิง จำนวน   17  คน สัญชาติเมียนมาร์  จำนวน  3 คน  ชาย จำนวน 3 คน

ผลการตรวจ : พบการกระทำความผิด บริษัทฯ จัดวันหยุดตามประเพณี ปี 2565 ครบ13 วัน แต่ไม่ได้พิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการแระจำปี, ทางศาสนา,หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตามมาตรา 29  แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  และไม่พบการใช้แรงงานและแรงงานบังคับ ไม่พบข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

(2) บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัดเจ้าของกิจการ ชื่อ นายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์ปลาป่น  ตั้งอยู่ เลขที่   51 หมู่ 9 ซอยทวีไทย   ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา  แรงงานจำนวน รวม  45  คน   สัญชาติไทย จำนวน  44 คน ชาย จำนวน 34 คน  หญิง จำนวน  11 คน สัญชาติลาว จำนวน  1 คน  ชาย จำนวน 1 คน

ผลการตรวจ : พบการกระทำความผิด : บริษัทฯ จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่ไม่เป็นตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 108 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และไม่พบการใช้แรงงานและแรงงานบังคับ ไม่พบข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

จากการตรวจทั้ง 2 บริษัทฯ ยังดำเนินการไม่ถูกต้องพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จะดำเนินออกคำสั่งตามมาตรา 139(3) ให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ดังกล่าวข้างต้น

TOP