Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อให้บัณฑิตแรงงานได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงาน

 

TOP