Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สรจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานร่วมทุนประเด็นสุขภาพด้านยาเสพติด

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางวริญญา หมาดเหล่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานร่วมทุนประเด็นสุขภาพด้านยาเสพติด ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม

TOP