Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา

TOP