Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 5  และประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  อีกทั้งขอให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันดำเนินภารกิจต่าง ๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผู้ประกอบการSMEs อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานในจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้การต้อนรับนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

TOP