Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบโครงการ “ม33เรารักกัน” รับคนละ 4,000 บาท เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ม33เรารักกัน .com ตั้งแต่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64

pll_content_description

ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบโครงการ “ม33เรารักกัน” รับคนละ 4,000 บาท
เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ม33เรารักกัน .com ตั้งแต่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64
📌 คุณสมบัติ : จะต้องเป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่มีสัญชาติไทย ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท นับถึง 31 ธันวาคม 2563
📌 ระยะเวลาดำเนินการ : “โครงการ ม33เรารักกัน” ผู้มีสิทธิข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ม33เรารักกัน .com
และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลการคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8 -14 มีนาคม 2564 ผู้ได้รับการยืนยันสิทธิ์กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’
ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และสามารถรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ได้ครั้งละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ในวันที่ 22,29 มีนาคม และวันที่ 5,12 เมษายน 2564 โดยเริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับ
ร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
📌 การขอทบทวนสิทธิ : ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถขอทบทวนสิทธิได้ด้วยการขอทบทวนสิทธิผ่าน
www. ม33เรารักกัน .com ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองและแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2564 รับโอนเงินเข้าแอปพลิชัน ‘เป๋าตัง’ ครั้งละ 2,000 บาท
ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 และเริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
TOP