Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามแผนการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามแผนการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

TOP