Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ (รายไตรมาส)

pll_content_description

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ (รายไตรมาส) เพื่อประสานการดำเนินงานในภารกิจของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมี นายชำนาญ พรหมจรรย์  ประธานอาสาสมัครแรงงานอำเภอหาดใหญ่และประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่ประธานการประชุม แทนท่านแรงงานจังหวัดสงขลา

TOP