Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างเหมาเร่งด่วนเพื่อช่วยงานประกันสังคมเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประกันสังคม

pll_content_description

ประกาศรับสมัครงาน!!!
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างเหมาเร่งด่วนเพื่อช่วยงานประกันสังคมเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประกันสังคม จำนวน 10 คน

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ชั้น 2
เลขที่ 430/79 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ในวันและเวลาราชการ

TOP