Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

บูรณาการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566  คณะทำงานคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย สจจ.,สสค.,ปค.,ตม.จว.สงขลา, ภ.จว.สงขลา,กอ.รมน.,พมจ.,สปจ.,สพร.12.,ศปข.9, และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมตรวจบูรณาการแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่อำเภอรัตภูมิ ได้แก่ บริษัท  เอส เอช แอล พาราวู้ด จำกัด แรงงาน จำนวน 178 คน สัญชาติไทย 81 คน                       

– ชาย 25 คน     – หญิง 56 คน    สัญชาติ เมียนมา 97 คน     – ชาย 60 คน   – หญิง 37 คน  

ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

TOP