Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

บูรณาการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา

pll_content_description

            วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะทำงานคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้แทนจาก สจจ., สสค., ปค., ภจว., ตม., กอ.รมน., พมจ., สปจ., สพร.12., ศปข.9, และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมีนางวริญญา หมาดเหล่ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ออกตรวจบูรณาการแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่อำเภอสิงหนคร ได้แก่

            1. บริษัท สมิหลาโคลด์สโตร์เรจ จำกัด แรงงาน จำนวน 103 คน สัญชาติไทย 77 คน   – ชาย 47 คน  – หญิง 30 คน สัญชาติ เมียนมา 18 คน  – ชาย 9 คน- หญิง 9 คน  สัญชาติ กัมพูชา 8  คน – ชาย 5 คน – หญิง 3 คน 

            2. นายชยุตพันธุ์ จันทร์เพชร (เกษตรและปศุสัตว์) แรงงาน จำนวน 7 คน สัญชาติไทย 2 คน  – ชาย 1 คน  – หญิง 1 คน   สัญชาติเมียนมา 5 คน             – ชาย 3 คน    – หญิง 2 คน                                 

ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP