Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5

pll_content_description

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย การจัดการประมงอย่างยั่งยืน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมชี้แจงเรื่องการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ในภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

TOP