Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา”

pll_content_description

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา” ภายใต้กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

TOP