Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระดับจังหวัด

pll_content_description

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางวริญญา หมาดเหล่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายบัณฑิต ประสพสุขโชค นางสาวอาทิตยา แก้วช่วย นางสาวศศิวรรณ เพชรชูกูล และ  นายพลอธิป ธรรมปาโล นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระดับจังหวัด ณ บริเวณลานดนตรีและ   ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา     เป็นประธานในพิธี

TOP