Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อหารือ/รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด และประเด็นข้อราชการอื่นๆ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

TOP