Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเกาะยอ ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

TOP