Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอเมือง

อำเภอเมือง

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นางพันทิพย์                 สุวรรณวงศ์ ตำบลบ่อยาง ประธาน
2. นายอุทัย                      ประดับจันทร์ ตำบลพะวง  
3. นางสาวดวงเดือน        มานะจิตต์ ตำบลเขารูปช้าง  
4. นางอภิญญา                คงนวลใย ตำบลเกาะแต้ว  
5. นายวิชัย                       มาระเสนา ตำบลเกาะยอ  
6. นางสาวพรชนก            รัสโนชา ตำบลทุ่งหวั

 

47
TOP