Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอเมือง

อำเภอเมือง

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นางพันทิพย์                 สุวรรณวงศ์ตำบลบ่อยางประธาน
2.นายอุทัย                      ประดับจันทร์ตำบลพะวง 
3.นางสาวดวงเดือน        มานะจิตต์ตำบลเขารูปช้าง 
4.นางอภิญญา                คงนวลใยตำบลเกาะแต้ว 
5.นายวิชัย                       มาระเสนาตำบลเกาะยอ 
6.นางสาวพรชนก            รัสโนชาตำบลทุ่งหวั

 

TOP