Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอเทพา

อำเภอเทพา 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นางโสภิดา            วงศ์จันทราสกุล            ตำบลเกาะสะบ้าประธาน
2.นายหมัดอูเส็น        สามารถตำบลเทพา 
3.นางเมธพร              แสงแก้วตำบลท่าม่วง 
4.นายสมมาตร          อูมาสะตำบลปากบาง 
 5. นายประเสริฐ          เตะย่อตำบลสะกอม 
6.นายสังคม              หนูใสเพ็ชรตำบลวังใหญ่ 
7.นายสุไหลหมาน     หว่าหลำตำบลลำไพล

 

TOP