Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอเทพา

อำเภอเทพา 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นางโสภิดา            วงศ์จันทราสกุล             ตำบลเกาะสะบ้า ประธาน
2. นายหมัดอูเส็น        สามารถ ตำบลเทพา  
3. นางเมธพร              แสงแก้ว ตำบลท่าม่วง  
4. นายสมมาตร          อูมาสะ ตำบลปากบาง  
 5.  นายประเสริฐ          เตะย่อ ตำบลสะกอม  
6. นายสังคม              หนูใสเพ็ชร ตำบลวังใหญ่  
7. นายสุไหลหมาน     หว่าหลำ ตำบลลำไพล

 

71
TOP