Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

อาสาสมัครแรงงานอำเภอหาดใหญ่

   ลำดับที่                ชื่อ-สกุล                          ตำบล                                                   
1.นายชำนาญ                 พรหมจรรย์     ตำบลคลองอู่ตะเภาประธาน
2.นางจินตนา                 สุวรรณมณีตำบลหาดใหญ่ 
3.นางสาวจุติธรณ์           แก้วจังหวัดตำบลคลองแห 
4.นางชะโลม                  ช่วยแก้วตำบลควนลัง 
5.นางสาวอุไรวรรณ        คงสุวรรณตำบลบ้านพรุ 
6.นางรัชนี                      ศรีสุวรรณตำบลน้ำน้อย 
7.นายชวภณ                 พัฒนพันเดชตำบลพะตง 
8.นางนาฎยา               ชัยพัฒน์ตำบลคูเต่า 
9.นายพิกุล                      ทองดีเลิศตำบลท่าข้าม 
10.นายจรัส                      พรหมโณตำบลทุ่งตำเสา 
11.นางภาวินี                   สุวรรณะตำบลคอหงส์ 
12.นางสาวรสสุคนธ์         จันทรัตน์ตำบลทุ่งใหญ่ 
13.นายอำสะ                    จิสวัสดิ์ตำบลฉลุง

 

TOP