Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

อาสาสมัครแรงงานอำเภอหาดใหญ่

   ลำดับที่                 ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                    
1. นายชำนาญ                 พรหมจรรย์      ตำบลคลองอู่ตะเภา ประธาน
2. นางจินตนา                 สุวรรณมณี ตำบลหาดใหญ่  
3. นางสาวจุติธรณ์           แก้วจังหวัด ตำบลคลองแห  
4. นางชะโลม                  ช่วยแก้ว ตำบลควนลัง  
5. นางสาวอุไรวรรณ        คงสุวรรณ ตำบลบ้านพรุ  
6. นางรัชนี                      ศรีสุวรรณ ตำบลน้ำน้อย  
7. นายชวภณ                 พัฒนพันเดช ตำบลพะตง  
8. นางนาฎยา               ชัยพัฒน์ ตำบลคูเต่า  
9. นายพิกุล                      ทองดีเลิศ ตำบลท่าข้าม  
10. นายจรัส                      พรหมโณ ตำบลทุ่งตำเสา  
11. นางภาวินี                   สุวรรณะ ตำบลคอหงส์  
12. นางสาวรสสุคนธ์         จันทรัตน์ ตำบลทุ่งใหญ่  
13. นายอำสะ                    จิสวัสดิ์ ตำบลฉลุง

 

67
TOP