Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสิงหนคร

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสิงหนคร

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายเนิน            สมพงค์            ตำบลวัดขนุน ประธาน
2. นายเริ่ม             จันทองพูน ตำบลป่าขาด  
3. นายประสาน      สมทรง ตำบลบางเขียด  
4. นายสิริณี            สมพงศ์ ตำบลชิงโค  
5. นางสาวอุสา      วงศ์มุสา ตำบลม่วงงาม  
6. นางสาวธนพร    สัมภาระ ตำบลปากรอ  
7. นางพราก           มีเสน ตำบลทำนบ  
8. นายสมคิด          น้อยสำลี ตำบลรำแดง  
9. นายผล               บุญฤทธิ์ ตำบลชะแล้  
10. นางสาวสุวภัทร            นวลละออง ตำบลหัวเขา  
11. นางวรรณภา          แสงมณีประดับ ตำบลสทิงหม้อ

 

88
TOP