Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสิงหนคร

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสิงหนคร

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายเนิน            สมพงค์           ตำบลวัดขนุนประธาน
2.นายเริ่ม             จันทองพูนตำบลป่าขาด 
3.นายประสาน      สมทรงตำบลบางเขียด 
4.นายสิริณี            สมพงศ์ตำบลชิงโค 
5.นางสาวอุสา      วงศ์มุสาตำบลม่วงงาม 
6.นางสาวธนพร    สัมภาระตำบลปากรอ 
7.นางพราก           มีเสนตำบลทำนบ 
8.นายสมคิด          น้อยสำลีตำบลรำแดง 
9.นายผล               บุญฤทธิ์ตำบลชะแล้ 
10.นางสาวสุวภัทร            นวลละอองตำบลหัวเขา 
11.นางวรรณภา          แสงมณีประดับตำบลสทิงหม้อ

 

TOP