Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสะเดา

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสะเดา

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นางสาวอัจฉรา              จงบูรณสิทธิ์              ตำบลปาดังเบซาร์ประธาน
2.นางสาวพงศ์เพ็ญ           จูงศิริตำบลเขามีเกียรติ 
3.นางธนทัศน์                    หมัดอะดัมตำบลปริก 
4.นางสาวดวงดาว             มะหรีตำบลสำนักขาม 
5.นางสาวนิลวรรณ            ทองแก้วตำบลคลองแงะ 
6.นางนูเหร๊าะ                     กาเหย็มตำบลพังลา 
7.นางสาวสมใจ                 กาเหย็มตำบลท่าโพธิ์ 
8.นางนัฏธิดา                    วันแก้วตำบลสำนักแต้ว 
9.นายเจษฎา                     สองสีตำบลทุ่งหมอ

 

TOP