Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสะเดา

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสะเดา

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นางสาวอัจฉรา              จงบูรณสิทธิ์               ตำบลปาดังเบซาร์ ประธาน
2. นางสาวพงศ์เพ็ญ           จูงศิริ ตำบลเขามีเกียรติ  
3. นางธนทัศน์                    หมัดอะดัม ตำบลปริก  
4. นางสาวดวงดาว             มะหรี ตำบลสำนักขาม  
5. นางสาวนิลวรรณ            ทองแก้ว ตำบลคลองแงะ  
6. นางนูเหร๊าะ                     กาเหย็ม ตำบลพังลา  
7. นางสาวสมใจ                 กาเหย็ม ตำบลท่าโพธิ์  
8. นางนัฏธิดา                    วันแก้ว ตำบลสำนักแต้ว  
9. นายเจษฎา                     สองสี ตำบลทุ่งหมอ

 

186
TOP