Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสะบ้าย้อย

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายอาฮะมะ                บูลัดลีจิง        ตำบลจะแหน ประธาน
2. นางสาวมาเรียนี           บากา ตำบลสะบ้าย้อย  
3. นางสาวอาพิญญา        มังสมาน ตำบลธารคีรี  
4. นางสาวชนันธร            คูหาเสน่ห์ ตำบลเขาแดง  
5. นายมะปอยี                   เปาะวอ ตำบลบาโหย  
6. นายอับดุลการิม            และปายัง ตำบลทุ่งพอ  
7. นางสาวอามีเนาะ          เด็นและ ตำบลบ้านโหนด  
8. นางรอซี                       อาแด ตำบลเปียน  
9. นางสาวนุษา                 ไชยขวัญ ตำบลคูหา

 

64
TOP