Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสะบ้าย้อย

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายอาฮะมะ                บูลัดลีจิง       ตำบลจะแหนประธาน
2.นางสาวมาเรียนี           บากาตำบลสะบ้าย้อย 
3.นางสาวอาพิญญา        มังสมานตำบลธารคีรี 
4.นางสาวชนันธร            คูหาเสน่ห์ตำบลเขาแดง 
5.นายมะปอยี                   เปาะวอตำบลบาโหย 
6.นายอับดุลการิม            และปายังตำบลทุ่งพอ 
7.นางสาวอามีเนาะ          เด็นและตำบลบ้านโหนด 
8.นางรอซี                       อาแดตำบลเปียน 
9.นางสาวนุษา                 ไชยขวัญตำบลคูหา

 

TOP