Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอสทิงพระ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสทิงพระ

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายระนอง                       ซุ้นสุวรรณ             ตำบลวัดจันทร์ประธาน
2.นางสมบูรณ์                     ขุนรักษาพลตำบลจะทิ้งพระ 
3.นางสาวภณิดา                 ศานติมารคตำบลชุมพล 
4.นางบุญญา                      ชุมแสงตำบลดีหลวง 
5.นางสาวปภาดา               ละเอียดตำบลบ่อแดง 
6.นางวาจนา                      ตั่นหุ้ยตำบลคลองรี 
7.นายวิโรจน์                       เอี่ยมสุวรรณตำบลกระดังงา 
8.นายโสภณ                      เกตตะพันธ์ุตำบลสนามชัย 
9.นางวารุณี                        สุวรรณสะอาดตำบลบ่อดาน 
10.นางวรันธร                       แก้วศรีตำบลคูขุด 
11.นางศุภากร                      สังข์พันธุ์ตำบลท่าหิน

 

TOP