Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอรัตภูมิ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอรัตภูมิ

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                       ตำบล                                                   
1.นางเรณู              หลีจันทร์    ตำบลคูหาใต้ประธาน
2.นางธันยพร         เคี่ยมการตำบลกำแพงเพชร 
3.นายโอภาส         ถาวรกิจตำบลเขาพระ 
4.นางวศินี             อาคาสุวรรณตำบลท่าชะมวง 
5.นางชอ้อน          เสาแก้วตำบลควนรู

 

TOP