Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอรัตภูมิ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอรัตภูมิ

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                        ตำบล                                                    
1. นางเรณู              หลีจันทร์     ตำบลคูหาใต้ ประธาน
2. นางธันยพร         เคี่ยมการ ตำบลกำแพงเพชร  
3. นายโอภาส         ถาวรกิจ ตำบลเขาพระ  
4. นางวศินี             อาคาสุวรรณ ตำบลท่าชะมวง  
5. นางชอ้อน          เสาแก้ว ตำบลควนรู

 

72
TOP