Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอระโนด

อาสาสมัครแรงงานอำเภอระโนด 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายเลี่ยง                     เทพทองตำบลระโนดประธาน
2.นายจักรพงษ์               แก้วสีตำบลบ่อตรุ 
3.นางภรศรี                    ยี่แป้นตำบลพังยาง 
4.นายสวัสดิ์                 เจียะจิระวิบูลย์ตำบลบ้านใหม่ 
5.นางดารา                  สรรเสริญตำบลท่าบอน 
6.นางลำดวน             มากเอียด ตำบลปากแตระ 
7.น.ส. ชนมน            จันทร์แท่นตำบลวัดสน 
8.นายสหัส               ฐานะพันธุ์ตำบลบ้านขาว 
9.นางอารี                 ภักดี ตำบลระวะ 
10.นางธนภรณ์          อุปถัมภ์ตำบลแดนสงวน 
11.น.ส. พเยาว์          คงบางปอตำบลแดนสงวน 
12.นางอุไรวรรณ       เกิดทิพย์ตำบลตะเครียะ
TOP