Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอบางกล่ำ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอบางกล่ำ 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายสุจิน               แก้วบุญส่ง ตำบลท่าช้าง ประธาน
2. นายเจะหนุ           บินนุ้ย ตำบลแม่ทอม  
3. นางนิตยา           จินดาดำ ตำบลบ้านหาร  
4. นายแซมซั่น        ดุลยะลา ตำบลบางกล่ำ  
       
       
       
       
       
     
137
TOP