Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอบางกล่ำ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอบางกล่ำ 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายสุจิน               แก้วบุญส่งตำบลท่าช้างประธาน
2.นายเจะหนุ           บินนุ้ยตำบลแม่ทอม 
3.นางนิตยา           จินดาดำตำบลบ้านหาร 
4.นายแซมซั่น        ดุลยะลาตำบลบางกล่ำ 
    
    
    
    
    
   
TOP