Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอนาทวี

อาสาสมัครแรงงานอำเภอนาทวี 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายทวีศักดิ์         สรรพโชค        ตำบลทับช้าง ประธาน
2. นางหฤทัย            วงศ์งาม ตำบลนาทวี  
3. นางอภิญญา        ชัยเชื้อ ตำบลคลองทราย  
4. นายเกษม            เอียดปราบ ตำบลนาหมอศรี  
5. นางสาวภัทราพร  ทองแดง ตำบลคลองกวาง  
6. นางรัตนภรณ์        แก้วศรี ตำบลสะท้อน  
7. นายสานิตย์          เพชรทอง ตำบลปลักหนู  
8. นางอามิเหน๊าะ     เพอแสละ ตำบลฉาง  
9. นางสาวสวยด๊ะ    สะมะลาเต๊ะ ตำบลประกอบ  
10. นางสาวปรัศณี     หมานหมะ ตำบลท่าประดู่
82
TOP