Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอนาทวี

อาสาสมัครแรงงานอำเภอนาทวี 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายทวีศักดิ์         สรรพโชค       ตำบลทับช้างประธาน
2.นางหฤทัย            วงศ์งามตำบลนาทวี 
3.นางอภิญญา        ชัยเชื้อตำบลคลองทราย 
4.นายเกษม            เอียดปราบตำบลนาหมอศรี 
5.นางสาวภัทราพร  ทองแดงตำบลคลองกวาง 
6.นางรัตนภรณ์        แก้วศรีตำบลสะท้อน 
7.นายสานิตย์          เพชรทองตำบลปลักหนู 
8.นางอามิเหน๊าะ     เพอแสละตำบลฉาง 
9.นางสาวสวยด๊ะ    สะมะลาเต๊ะตำบลประกอบ 
10.นางสาวปรัศณี     หมานหมะตำบลท่าประดู่
TOP