Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอจะนะ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอจะนะ 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.น.ส. สายฝน            ชุมมิ่งตำบลป่าชิงประธาน
2.นางจิรวดี                จันอิ่มตำบลคลองเปียะ 
3.นายสมศักดิ์           ขุนดำริห์ตำบลสะกอม 
4.น.ส. ฟาริด้า           อิบูตำบลคู 
5.นางอัชรา              เหล็มนุ้ยตำบลบ้านนา 
6.นางอัญชลี           ทองเอียดตำบลนาหว้า 
7.น.ส. สุวรรณี        รงค์ชนะตำบลนาทับ 
8.น.ส. ซารีฟ๊ะ        นิเด็นตำบลตลิ่งชัน 
9.นางสุกาญดา       จันทองตำบลจะโหนง 
10.น.ส. วิยาณี         หมะเด็นตำบลท่าหมอไทร 
11.น.ส. ดารุณี          ศรีมณีตำบลน้ำขาว 
12.นายมูหำหมัด      เหล็มเหร็มตำบลขุนตัดหวาย 
13.น.ส. จารุวรรณ    จิตศิริตำบลแค 
14.นายศักดิ์รพี        กลิ่นวาระตำบลสะพานไม้แก่น 

 

TOP