Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอจะนะ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอจะนะ 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. น.ส. สายฝน            ชุมมิ่ง ตำบลป่าชิง ประธาน
2. นางจิรวดี                จันอิ่ม ตำบลคลองเปียะ  
3. นายสมศักดิ์           ขุนดำริห์ ตำบลสะกอม  
4. น.ส. ฟาริด้า           อิบู ตำบลคู  
5. นางอัชรา              เหล็มนุ้ย ตำบลบ้านนา  
6. นางอัญชลี           ทองเอียด ตำบลนาหว้า  
7. น.ส. สุวรรณี        รงค์ชนะ ตำบลนาทับ  
8. น.ส. ซารีฟ๊ะ        นิเด็น ตำบลตลิ่งชัน  
9. นางสุกาญดา       จันทอง ตำบลจะโหนง  
10. น.ส. วิยาณี         หมะเด็น ตำบลท่าหมอไทร  
11. น.ส. ดารุณี          ศรีมณี ตำบลน้ำขาว  
12. นายมูหำหมัด      เหล็มเหร็ม ตำบลขุนตัดหวาย  
13. น.ส. จารุวรรณ    จิตศิริ ตำบลแค  
14. นายศักดิ์รพี        กลิ่นวาระ ตำบลสะพานไม้แก่น  

 

115
TOP