Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอคลองหอยโข่ง

อาสาสมัครแรงงานอำเภอคลองหอยโข่ง 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายชัยกร              สุวรรณรงค์ตำบลคลองหลาประธาน
2.นางฉวีวรรณ          ชูคดีตำบลโคกม่วง 
3.น.ส.ชัญญานุช       พัฒนพันเดชตำบลทุ่งลาน 
4.น.ส.สุหัทยา          ปานเพชรตำบลคลองหอยโข่ง 
    
    
    
    
    
   
TOP