Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอคลองหอยโข่ง

อาสาสมัครแรงงานอำเภอคลองหอยโข่ง 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายชัยกร              สุวรรณรงค์ ตำบลคลองหลา ประธาน
2. นางฉวีวรรณ          ชูคดี ตำบลโคกม่วง  
3. น.ส.ชัญญานุช       พัฒนพันเดช ตำบลทุ่งลาน  
4. น.ส.สุหัทยา          ปานเพชร ตำบลคลองหอยโข่ง  
       
       
       
       
       
     
59
TOP