Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอกระแสสินธุ์

อาสาสมัครแรงงานอำเภอกระแสสินธุ์

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นางสาวสุรีรัตน์        ชัยเชื้อตำบลเชิงแสประธาน
2.นางสมใจ                 ภูสุจริตตำบลกระแสสินธุ์ 
3.นายจรัญ                 ไชยพูลตำบลเกาะใหญ่ 
4.นายสมนึก               มีปิดตำบลโรง 
    
    
    
    
    
   
TOP