Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอกระแสสินธุ์

อาสาสมัครแรงงานอำเภอกระแสสินธุ์

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นางสาวสุรีรัตน์        ชัยเชื้อ ตำบลเชิงแส ประธาน
2. นางสมใจ                 ภูสุจริต ตำบลกระแสสินธุ์  
3. นายจรัญ                 ไชยพูล ตำบลเกาะใหญ่  
4. นายสมนึก               มีปิด ตำบลโรง  
       
       
       
       
       
     
335
TOP