Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ภูมิประเทศ

แบ่งออกได้เป็น 3 บริเวณ คือ

1. บริเวณทะเลสาบสงขลาทางทิศเหนือที่อำเภอสะทิงพระและอำเภอระโนด เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและพืชพันธุ์อื่น ๆ

2. บริเวณทะเลนอก พื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การปลูกมะพร้าวและต้นสน พื้นที่ซึ่งหางจากทะเลไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา อันได้แก่ บนพื้นที่อำเภอสะทิงพระ อำเภอระโนด อำเภอเมือง อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ

3. บริเวณที่ประกอบด้วยเนินและภูเขา พื้นที่เป็นดินเหนียวปนทรายและลูกรัง มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย มีป่าไม้ซึ่งใช้ในการปลูกสร้างบ้าน ยางพารา มีการปลูกผลไม้เป็นแห่ง ๆ บริเวณดังกล่าวได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอรัตภูมิ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

 

1711
TOP