Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับการเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้แก่บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา นำไปปฏิบัติในพื้นที่ รวมถึงการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน การนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

TOP