Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงแรงงานเขต 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP