Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมนิเทศบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

TOP