Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และคณะ ร่วมต้อนรับ นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายแสงประทีป โกมลบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 นำเสนอผลงานของชมรม TO BE CP ALL หาดใหญ่ (บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่) โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปลัดอำเภอบางกล่ำ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและสมาชิกชมรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

TOP