Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง) เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน ความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๑๓ สาขาอาชีพ การสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา การสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงาน

เพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน) ในภาคอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๗ และพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา

TOP