Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

pll_content_description

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

TOP