Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอนาหม่อม

อาสาสมัครแรงงานอำเภอนาหม่อม

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นางสมบูรณ์           ยกศิริ ตำบลทุ่งขมิ้น ประธาน
2. นายช่วง                 นิสสิริ ตำบลพิจิตร  
3. นางมุกดา              ชูสุวรรณ ตำบลนาหม่อม  
4. นางอำไพ             กองสวัสดิ์ ตำบลคลองหรัง  
       
       
       
       
       
     
62
TOP