Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอนาหม่อม

อาสาสมัครแรงงานอำเภอนาหม่อม

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นางสมบูรณ์           ยกศิริตำบลทุ่งขมิ้นประธาน
2.นายช่วง                 นิสสิริตำบลพิจิตร 
3.นางมุกดา              ชูสุวรรณตำบลนาหม่อม 
4.นางอำไพ             กองสวัสดิ์ตำบลคลองหรัง 
    
    
    
    
    
   
TOP