Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอควนเนียง

อาสาสมัครแรงงานอำเภอควนเนียง 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายเมี่ยน                     ไชยณรงค์ ตำบลบางเหรียง ประธาน
2. นายหุ้น                        สุวรรณมณี ตำบลรัตภูมิ  
3. นายวิชาญ                   พรหมจรรย์ ตำบลควนโส  
4. นายเสรี                       เล่งกูล ตำบลห้วยลึก  
       
       
       
       
       
     
106
TOP