Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

อำเภอควนเนียง

อาสาสมัครแรงงานอำเภอควนเนียง 

   ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                   
1.นายเมี่ยน                     ไชยณรงค์ตำบลบางเหรียงประธาน
2.นายหุ้น                        สุวรรณมณีตำบลรัตภูมิ 
3.นายวิชาญ                   พรหมจรรย์ตำบลควนโส 
4.นายเสรี                       เล่งกูลตำบลห้วยลึก 
    
    
    
    
    
   
TOP