Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสุจินดา บุญแอ

  นางสุจินดา บุญแอ

  แรงงานจังหวัดสงขลา
  • นางวริญญา หมาดเหล่

   นางวริญญา หมาดเหล่

   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
   • นางสาวฐาปนี พระธาตุ

    นางสาวฐาปนี พระธาตุ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายบัณฑิต ประสพสุขโชค

     นายบัณฑิต ประสพสุขโชค

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางบุษกร สุชาติ

      นางบุษกร สุชาติ

      บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
    • นางสาวอาทิตยา แก้วช่วย

     นางสาวอาทิตยา แก้วช่วย

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวปริศนา หนูเอียด

      นางสาวปริศนา หนูเอียด

      บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์

    นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวสุมารินทร์ บุญยัง

     นางสาวสุมารินทร์ บุญยัง

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวกมนวรรณ สายสินธ์

      นางสาวกมนวรรณ สายสินธ์

      ลูกจ้างโครงการฯ
    • นางสาวศศิวรรณ เพชรชูกูล

     นางสาวศศิวรรณ เพชรชูกูล

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายพลอธิป ธรรมปาโล

      นายพลอธิป ธรรมปาโล

      นักวิชาการแรงงาน
   • นางทมวรรณ อรัญภาค

    นางทมวรรณ อรัญภาค

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวสุนีย์ หอมช่วย

     นางสาวสุนีย์ หอมช่วย

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     • นางสาวจิราพัชร เพชรรัตน์

      นางสาวจิราพัชร เพชรรัตน์

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวภาวินี แสนสุข

       นางสาวภาวินี แสนสุข

       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
    • นางสุณัฏฐา จอกน้อย

     นางสุณัฏฐา จอกน้อย

     พนักงานธุรการ ส.4
     • นายพิเดช คงเพ็ชรดิษฐ์

      นายพิเดช คงเพ็ชรดิษฐ์

      พนักงานขับรถยนต์ ส2
      • นายอนุชา มานะจิตต์

       นายอนุชา มานะจิตต์

       พนักงานขับรถยนต์

 

TOP