บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา

 

นางสาวศศิฌา  สาดาเร่

นางสาวมาดีฮะห์    สะอะ

นางสาวโสริยา  หมิดทองคำ

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์อำเภอเทพา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำไพล

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าม่วง

 

 

 

นางสาวสมใจ   สมานประชา

นางสาวสุภาวดี  ซาหีมซา

นางสาวจินดานุช    ช่วยหนู

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเกาะสะบ้า

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะกอม

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลวังใหญ่

 

 

 

 

 

 นางมัสนา  จันทร์ดำ

นางวิลันดา    ยานาย

 นางสาวพัชรี  รักพวก

 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปากบาง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเทพา

 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำไพล

 

 

 

 

 

 

นายวีรยุทธ  คล้ายประสิทธิ์

 

 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าม่วง