ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2561 )
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2561 )
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)